Strategie in één dag

In een ééndaagse workshop begeleidde D&A Medical Group het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) bij het ontwikkelen van een concrete roadmap voor gegevensuitwisseling/databeschikbaarheid. De focus lag op het creëren van een gedragen strategie die naadloos aansluit bij de visie van ASz, de toewijding aan betere patiëntenzorg en optimale ondersteuning van zorgverleners, en de bredere landelijke ontwikkelingen.

Klant

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Logo albert Schweitzer ziekenhuis

Markt

Zorg

Thema

Digitale Strategie

Publicatiedatum

7 juni 2024

Gebouw Albert Schweitzer

Waarom koos het Albert Schweitzer ziekenhuis voor D&A?

Wij spraken Leo Vaandrager, afdelingshoofd informatiemanagement van het Albert Schweitzer ziekenhuis:

"Door de jaren heen hebben wij regelmatig contact gehad met D&A. Waarbij zij iedere keer goed in staat waren de ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar de situatie in ons ziekenhuis. Goede kwaliteit leveren en blijk geven van vakkennis. Op het gebied van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid hebben ze veel expertise. Dat D&A door VWS betrokken was bij het ontwikkelen van de visie op het landelijk dekkend netwerk van infrastructuren onderstreept dit beeld.

Wat ik vooral waardeer, is dat D&A in staat is om op het niveau van VWS te denken, maar tegelijkertijd ook de behoeften van onze gebruikers begrijpt en vertaalt. Dit vermogen heeft tot positieve resultaten geleid en heeft zelfs nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, zij het soms met meer tijd en politieke uitdagingen dan gehoopt.

D&A heeft een duidelijke visie en brengt deze ook duidelijk over en is eerlijk in hun benadering.

Onze samenwerking verloopt altijd prettig en D&A denkt actief met ons mee. Ik geloof dat hun flexibiliteit en inzicht in de behoeften van elke organisatie echt toegevoegde waarde bieden. Daarom overweeg ik D&A altijd wanneer ik voor een soortgelijke uitdaging sta."

D&A heeft op het gebied van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid veel expertise

Leo Vaandrager, afdelingshoofd informatiemanagement van het Albert Schweitzer ziekenhuis

De uitdagingen

Informatie-uitwisseling betreft in de definitie van het ASz enerzijds het uitwisselen van gegevens of het beschikbaar hebben van gegevens in de keten en anderzijds de informatie-uitwisseling met patiënten.

De afdeling Informatisering van het ASz heeft de 3 strategische pijlers van het ASz (Gezonde patiënt, Gezonde professional en Gezonde organisatie) gebruikt om de status van huidige projecten en ontwikkelingen in de regio op het gebied van keten-informatie-uitwisseling te inventariseren.

Op basis van deze inventarisatie ontstond de behoefte te komen tot een heldere visie, strategie en prioriteitsafweging (roadmap) voor informatie-uitwisseling voor de komende drie jaar, om hier opkomende initiatieven aan te toetsen en op waarde te schatten en daarmee de juiste prioriteit te kunnen geven.

D&A Medical Group heeft het ASz begeleidt bij het ontwikkelen van deze strategie en roadmap.

Onze aanpak

In een efficiënte ééndaagse workshop begeleidde D&A Medical Group het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) bij het ontwikkelen van een concrete roadmap voor gegevensuitwisseling/databeschikbaarheid. De focus lag op het creëren van een gedragen strategie die naadloos aansluit bij de visie van ASz, de toewijding aan betere patiëntenzorg en optimale ondersteuning van zorgverleners, en de bredere landelijke ontwikkelingen.

De workshop bracht stakeholders binnen ASz samen, waaronder de CMIO, CIO, team Informatie- & Projectmanagement, beleidsmedewerkers oncologie, kliniek en nazorg en de coördinator Huisartsen-/Regio. Deze kruisbestuiving vanuit verschillende perspectieven is cruciaal om een gedeelde visie te creëren en draagvlak te genereren voor de roadmap.

De workshop focuste zich op een bespreking van de huidige stand van zaken binnen ASz, een evaluatie en eventuele herijking van de keuzes binnen ASz, de visie van  D&A op gegevensuitwisseling en een inventarisatie van de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen op gebied van gegevensuitwisseling. Vervolgens is stilgestaan bij het bepalen van de thema’s, prioriteiten en randvoorwaarden. Hierbij is een vooraf opgesteld toetsingskader gehanteerd. Tot slot zijn de thema's geprioriteerd aan de hand van het Quadruple Aim model. Dit alles resulteerde in een geprioriteerde roadmap met concrete acties en volgordelijkheid voor de komende drie jaar.

De ééndaagse workshop was een waardevol startpunt voor ASz. De vervolgstappen omvatten nadere interne validatie en verdieping van de strategische roadmap, het verder uitbreiden van draagvlak binnen de organisatie, het opstellen van een financiële paragraaf en de uiteindelijke besluitvorming door de iRaad binnen ASz.

De voordelen van deze aanpak zijn:

  • Efficiënt en effectief: In één dag is een heldere visie, strategie en roadmap ontwikkeld.
  • Pragmatisch: De focus ligt op concrete acties en planning, gericht op realisatie.
  • Toekomstgericht: De roadmap is getoetst aan landelijke ontwikkelingen en best practices.
  • Geborgd draagvlak: De betrokkenheid van stakeholders in alle fasen zorgt voor draagvlak binnen de organisatie.

D&A is in staat is om op het niveau van VWS te denken, maar tegelijkertijd ook de behoeften van onze gebruikers begrijpt en vertaalt

Leo Vaandrager, afdelingshoofd informatiemanagement van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Wat heeft het project het Albert Schweitzer ziekenhuis opgeleverd?

"De Strategy in one day-sessie diende als een belangrijk vertrekpunt voor onze verdere acties. Hoewel we aanvankelijk niet direct groots wilden uitpakken, bleek de sessie essentieel om momentum te creëren. Het was als het ware het startschot die de beweging op gang bracht. Tijdens de sessie brachten we verschillende partijen binnen het ziekenhuis samen en bespraken we de complexiteit van onze uitdagingen. Deze betrokkenheid was cruciaal om een breed draagvlak te creëren en actie te ondernemen.

Na de sessie hebben we de resultaten teruggekoppeld aan de Raad van Bestuur en andere relevante partijen, en hebben we verschillende opties overwogen, waaronder advies van externe experts zoals Dave van Dijk van D&A Medical Group. Dit heeft ons geholpen om bewustwording te creëren en belangrijke kwesties te identificeren die nader onderzocht moesten worden. De strategie-sessie en daaropvolgende gesprekken hebben ons bevestiging gegeven dat de onderwerpen waar we mee bezig zijn de juiste zijn, dat focus op beperken van de instroom en versnellen van de uitstroom van patiënten van belang is en dat de governance in de regio steviger dient te worden vormgegeven. Welke vorm dat dient te krijgen wordt op dit moment verder verkend. Al met al mooie concrete resultaten van de Strategy in one day sessie."

Doel van deze dag was, naast het verkennen van de nieuwe ontwikkelingen, ook de huidige keuzes tegen het licht houden. En of deze nog herijkt moesten worden. 

Over het Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht. Met meer dan 300 bedden, 4.000 medewerkers en 250 medisch specialisten, biedt het ASz kwalitatief hoogwaardige zorg aan ruim 300.00 patiënten per jaar.

Het ASz wil de regie over hun data bij de patiënt leggen en zorgverleners de juiste informatie op het juiste moment op een eenvoudige manier aanbieden.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op!

D&A medical group | Dave van DIjk

Dave van Dijk

Business Lead
Dave.vandijk@dnagroup.nl