E-overdracht als opstap naar meer

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard eOverdracht.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare op Goeree Overflakkee hebben succesvol geparticipeerd in de Proeftuin eOverdracht. Nu de Proeftuin overgaat  naar een brede implementatie van eOverdracht waarin tussen méér instellingen méér gegevens moeten worden uitgewisseld, heeft CuraMare de samenwerking gezocht met Careyn, een grote aanbieder voor onder meer thuiszorg en ouderenzorg.

We spreken over de noodzaak en brede invoering van eOverdracht met Jacco Weststrate, CIO bij zorginstelling CuraMare en met Peter Krooswijk, manager ICT a.i. bij Careyn.

Klant

Curamare & Careyn

Curamare & Careyn

Markt

Zorg

Thema

Netwerkzorg

Publicatiedatum

1 mei 2022

D&A Klantcase Curamare

Proeftuin eOverdracht
‘CuraMare is als zorgaanbieder in de regio de grootste speler op Goeree Overflakkee. We moeten en willen echter meer acteren in een netwerk met andere zorgpartners. Samenwerken wordt steeds noodzakelijker om de juiste integrale zorg te bieden aan onze patiënten. En samenwerken in de zorg betekent ook samenwerken op ICT-vlak. Want samen verantwoordelijk zijn voor de zorg kan niet zonder goede communicatie en zonder beschikbaarheid van juiste en tijdige informatie. Ook als deze informatie afkomstig is van een zorgpartner.

De beschikbaarheid van juiste en tijdige informatie is  het absolute minimale dat die de zorgverlener van ICT mag verwachten. De eOverdracht proeftuin gaf ons de kans om te pionieren op het gebied van verpleegkundige samenwerking. En behalve dat pionieren ontzettend leuk is, gaf het ons ook een sprong vooruit in kennis en vaardigheid.’

De proeftuin van CuraMare, ingericht met ChipSoft, Adapcare en Zorgdomein, is één van de twee succesvolle proeftuinen van het programma InZicht in die zin dat de proeftuin een werkende gegevensuitwisseling heeft opgeleverd. Weststrate: ‘We zijn er heel pragmatisch ingegaan. We wilden slagkracht en omdat we zelf ziekenhuiszorg en ouderenzorg binnen één organisatie herbergen, konden we de proeftuin relatief overzichtelijk inrichten. We hebben goed gekeken naar wat haalbaar was. We wilden binnen afzienbare tijd daadwerkelijk iets kunnen bieden aan onze verpleegkundigen. En de ervaring konden we vervolgens meenemen om de verdere uitrol van eOverdracht succesvol te maken.’

‘Soms is het prettig om relatief klein te zijn. We hebben alle zorgfuncties onder één dak. Dat zorgt voor korte lijnen. En tegelijkertijd hebben we het voordeel van de samenwerking met ZIZO (Zorginformatiesysteem op de Zuidoever) binnen ons EPD-beheer waardoor we de snelheid die we wilden ook echt konden waarmaken.’

De proeftuin ging niet altijd vanzelf, maar doorgaan met de verdere uitrol van eOverdracht heeft niet ter discussie gestaan. Weststrate: ‘Voor CuraMare is doorgaan met de uitrol van eOverdracht een vanzelfsprekendheid. De overdracht is nu klein ingericht tussen ons ziekenhuis en onze ouderenzorg. Het is voor ons logisch om verder te gaan. We willen geen situatie dat verpleegkundigen andere handelingen moeten uitvoeren als een patiënt naar een andere instelling wordt overgedragen. Het proces moet eenduidig zijn. We zijn blij dat we nu verder kunnen met Careyn, een belangrijke samenwerkingspartner op zorggebied.’

Peter Krooswijk van Careyn vult aan: ‘We staan zeer positief tegenover de invoer van eOverdracht en de samenwerking met CuraMare hierin. Tijdens de proeftuin heeft CuraMare ons al meegenomen in het proces en de resultaten. Op dezelfde manier hebben wij onze ervaring met de proeftuin PGO gedeeld met CuraMare. Het is prettig om in een regio op deze manier samen te werken, kennis te delen en samen te versnellen.

Careyn werkt in meerdere regio’s, wat projecten rond gegevensuitwisseling niet eenvoudiger maakt. Krooswijk: ‘De samenwerkingsverbanden in sommige districten zijn actiever dan andere en iedereen heeft zijn eigen specifieke kleuring. We willen dit project dan ook gebruiken om te komen tot een blauwdruk die we in onze andere samenwerkingsverbanden kunnen toepassen om snel tot resultaat te komen met de betrokken partijen in het district, ook al praten we daar als Careyn tegen andere systemen aan’.

Een project met schuivende panelen
eOverdracht is een project in een veranderende wereld. Soms veranderen de specificaties vanuit het landelijke programma, soms verandert een leverancier iets in zijn versiebeleid. Krooswijk: Er is steeds twijfel: hoe gaat dit zich vormen? Hoe krijgen we in alle onzekerheden de zekerheden die we nodig hebben om tot resultaat te komen? Het is belangrijk om goed te blijven waarnemen wat er rond ons project aan randvoorwaarden speelt en verandert. We voeren een project uit met 5 leveranciers en 2 IT-beheerafdelingen in een landschap dat steeds verandert. Het is essentieel om flexibel te zijn, snel te schakelen en goed samen te werken. We hebben met zijn allen synchroon leren zwemmen."

Het is essentieel om flexibel te zijn, snel te schakelen en goed samen te werken. We hebben met zijn allen synchroon leren zwemmen."

Peter Krooswijk, manager ICT Careyn

‘Het is voor ons essentieel om het eOverdracht project als twee projecten te zien. We zijn ingestapt in een subsidietraject met een resultaatverplichting. Natuurlijk willen we dat deel goed afronden, maar we doen het niet voor de subsidie. Je wilt een inhoudelijk resultaat halen waar je als zorgregio verder mee komt. Het project is pas geslaagd als we dát doel halen. Dit project biedt de hele bedrijfstak een mate van standaardisatie die hard nodig is. En eind 2022 moet er een resultaat liggen wat alle inspanning waard is, waarbij subsidie een belangrijke ondersteuning is maar geen doel op zich.‘

Weststrate: ‘We hebben bewust rust ingebracht om een aantal landelijke ontwikkelingen rondom verdere standaardisatie af te wachten. We hopen wel dat we straks makkelijk kunnen opschalen naar andere samenwerkingspartners met de oplossing die we gaan implementeren. Met NUTS lijkt er nu wel een standaard in de maak die voorziet in het vraagstuk van opschaling. Maar het blijft pionieren. Zoals het er nu naar uit ziet is de oplossing van de uiteindelijke implementatie weer anders dan die in de proeftuin maar vraag het me over een paar maanden nog een keer’.

De noodzaak van focus
eOverdrachtis niet het enige landelijke programma. VIPP5, Babyconnect, TWIIN, medicatie-overdracht, digitale toegang in de zorg: ze strijden met elkaar om aandacht.Weststrate: ‘Het is noodzakelijk om focus te krijgen. Een van onze grootste uitdagingen is om vast te stellen wat echt belangrijk is en wat minder belangrijk is. We leveren ziekenhuiszorg, thuiszorg en ouderenzorg – er spelen dan ook veel belangen die niet altijd verenigbaar zijn. Het is een spel dat we intern spelen waarbij we zorgen dat we gefundeerd keuzes maken binnen het managementteam. Maar ook als we alleen de echt belangrijke dingen doen is het nog steeds heel veel. Het is belangrijk te zoeken naar samenwerking. Je kunt als zorginstelling niet alles meer zelf doen’.

Careyn verdeelt haar focus over de verschillende districten waarin ze opereert. Krooswijk: ‘In dit district participeren we in eOverdrachtmaar we werken in meer districten. Het is voor ons van belang dat we focus houden op het realiseren van een generieke oplossing die we in dit district voor aansluiting naar andere partijen kunnen gebruiken maar die Careyn ook in andere districten kan inzetten. Zo bouwen we als organisatie de noodzakelijke kennis op zonder dat we een specifieke regio sterk overbelasten. Maar het is dan natuurlijk wel noodzakelijk dat de kennis die we opdoen herbruikbaar is en dat we echt tot een goede blauwdruk per programma komen.’

Het is belangrijk te zoeken naar samenwerking. Je kunt als zorginstelling niet alles meer zelf doen’

Jacco Weststrate, CIO CuraMare

Een opstap naar meer
Het eOverdrachtproject is voor zowel CuraMareals Careyneen opstap naar meer. Weststrate en Krooswijk: In de toekomst zullen we meer gaan samenwerken in een steeds intensievere vorm. eOverdrachtis in de huidige vorm niet het model voor de langere termijn.

Er is een aantal usecases bedacht maar er zullen de komende tijd steeds meer nieuwe usecases komen die allemaal nuttig en noodzakelijk zijn. Het zijn nu allemaal één-op-één verbindingen: één usecaseleidt tot een specifieke set aan overdrachtsdata. Blijft dat houdbaar? Daarnaast heeft de ondersteuning van dit programma een ultrakorte looptijd. We hopen dat wat we neerzetten zonder subsidie kan blijven bestaan, maar is er voldoende tijd om de resultaten te borgen?

Krooswijk: ‘We zoeken ergens een moer in het midden waarmee we veel meer initiatieven kunnen ondersteunen. We willen niet iedere keer een nieuwe infrastructuur en hele specifieke usecasegerichte uitwisselingen. Zowel de datasets als de gekoppelde partijen moeten veel flexibeler ondersteund kunnen worden. Het zou mooi zijn als we kunnen groeien naar een landelijk interoperabiliteitsplatform’.

Weststrate vult aan: De uitwisseling van radiologiebeelden via het DVD-exit programma is een geslaagd initiatief. Het is opgelegd, maar wel tactvol geïmplementeerd. Ook het TWIIN model biedt kansen. Het is niet meer haalbaar om iedereen te vragen hoe hij het wil. Centrale regie en besluitvorming vanuit bijvoorbeeld overheid of zorgverzekeraars is absoluut nodig om slagvaardiger te worden. Wij hebben net als iedere zorginstelling een eigen mening, maar met 10 verschillende meningen kom je nergens. De Wegizis belangrijk maar gaat ons als zorginstelling niet direct helpen. We weten tenslotte al dat we het moeten gaan doen, het gaat nu om de hoe-vraag.’

De samenwerking met D&A
CuraMare werkt sinds 2019 samen met D&A voor de realisering van de proeftuin eOverdracht en momenteel voor de realisering van het brede implementatietraject eOverdracht. 

De randvoorwaarden van dit project veranderen voortdurend. Wat voor mij werkt: overzicht krijgen, rust houden en bij alles wat zich uitkristalliseert zo slagvaardig mogelijk aan de gang gaan. En dat in een iteratieve loop. Het is uitdagend maar het is een project wat je niet zomaar doet. De resultaten waar we naar streven zijn zo belangrijk voor de zorg in de regio dat een beetje extra flexibiliteit in de aansturing van het project makkelijk op te brengen is!

Monique Goossens

Senior consultant

D&A medical group | Monique Goossens

Lees hier het volledige interview

Let op: het interview opent zich in het huidige venster. 'Backspace of 'Terug' in de browser zorgt ervoor dat je terugkeert op onze website. 

Download

Klantcase | E-OVERDRACHT ALS OPSTAP NAAR MEER