Meer over Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Een veilig klimaat, en ontplooiingskansen voor iedereen.

overheid conclusion

Dichtbij burgers 

Nationaal, provinciaal of lokaal: burgers krijgen te maken met de ruimte van regels en rechten. Hoe complexer die ruimte, hoe belangrijker het voor de overheid is om dichtbij burgers te staan. Tegelijkertijd moeten ook de grenzen van die ruimte gehandhaafd worden. Veiligheid en rechtshandhaving spelen landelijk, maar even goed binnen gemeentes. Effectieve inzet en uitwisseling van data kan daarbij het verschil maken.   

Nederland kennisland 

Onderwijs is de krachtige motor voor onze kenniseconomie en arbeidsmarkt. In het onderwijs - aan kinderen en volwassenen - zien we trends die door digitale technologie worden versterkt. Digitale lesmethoden bieden enorme kansen voor geïndividualiseerd en daarmee effectiever onderwijs. Van groot belang daarbij is dat leerlingen weerbaar zijn in de omgang met data en leren hierin verantwoordelijkheid te nemen. Andere trend: automatisering van het documentmanagement en cloud computing kunnen het werk van onderwijsprofessionals aanzienlijk verlichten.

Voor een veilige samenleving 

Als het gaat om het veilig en rechtmatig functioneren van de samenleving, voegen we vanuit Conclusion graag waarde toe. We dragen bij aan digitale transformaties. We combineren analyse met technische expertise. Én we werken aan uitvoeringskracht. Meedenken en leveren is één ding. Bij ons brandt altijd nóg een lampje: it needs to be done!

Tussen ontwikkeling en uitvoering 

Elke beleidsontwikkeling heeft effect op de digitale infrastructuur - wat weer gevolgen heeft voor de uitvoering van beleid. Die wisselwerking stelt eisen aan de wendbaarheid van systemen en aan de flexibiliteit van de mensen die ermee werken. Vanuit Conclusion versterken we de digi-kennis en -vaardigheden van beleidsmakers én uitvoerders.

Wat bieden we concreet in deze markt?

Bij overheidsorganisaties gaat het vaak om grote groepen medewerkers. Voor de Rijksacademie Digitale Overheid ontwikkelen we Learnings waarin we hen meenemen in wat IT vandaag kan. Daarmee gaan zij digitale middelen en mogelijkheden waarderen als integraal onderdeel van hun werk. 

Individuele en teamcoaching

Binnen teams is het belangrijk dat iedereen mee kan. Tegelijkertijd moeten teamleiders de deskundigheid en het gezag voelen om krachtig leiding te nemen. Leiderschapstrainingen verzorgen we in kleine groepen, met onder meer beslismethodieken en simulaties bekend van defensieoperaties. Met leiderschapscoaching naast gamification binnen teams. Met individuele coaching naast PowerApps voor grote groepen medewerkers. 

Procesverbetering

In de grote organisaties die overheidsinstanties veelal zijn, leggen we de vinger op de zere plek: daar waar het hapert in de keten. Doordat logistieke schakels niet goed aansluiten bijvoorbeeld. Of systemen verhinderen dat betrokkenen elkaar snel genoeg vinden. Onze optimalisatietrajecten trekken dat vlot. 

Ondersteuning onderwijs

Veiligheid, weerbaarheid, verlichting van taken en kansen in didactische methodiek vragen om eigen vormen van ondersteuning. Vaak met een multidisciplinaire aanpak. Ons ecosysteem van 28 bedrijven staat garant voor dienstverlening die daarop past. Zo helpen we onderwijsinstellingen beter te functioneren en presteren.  

Faciliteren opsporing

SUMMIT is het software-programma waarmee Conclusion de opsporingsdiensten - waaronder Politie, Marechaussee, Rijksrecherche en FIOD - ondersteunt. SUMMIT faciliteert zowel de opsporing als de dossiervorming. Conclusion Confidential, dat het programma initieerde in samenspraak met (toekomstige) gebruikers, is binnen ons ecosysteem verantwoordelijk voor de doorontwikkeling. SUMMIT wordt ook in onze overzeese rijksdelen steeds vaker ingezet. Het programma geeft Conclusion een dominante positie in het Nederlandse veiligheidsdomein.

Platformontwikkeling

De term valt nogal eens: de kloof tussen burgers en overheid. In veel situaties weten mensen niet waar ze met hun probleem terecht kunnen. Of hoe ze weer aansluiting vinden als ze aan de rand van de maatschappij zijn terechtgekomen. We ontwikkelen voor verschillende typen overheidsinstanties platforms die helpen om de kloof te dichten.  

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profitCases in deze markt

Over digitale daadkracht gesproken: er kan meer dan je denkt.

Peter de Jong

Peter de Jong

Directeur Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit
pdjong@conclusion.nl