Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt aan nieuwe Terugmeldvoorziening

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) werkt aan een nieuwe Terugmeldvoorziening (TMV) voor het melden van vermoedelijke fouten in persoonsgegevens. Bij de ontwikkeling van de voorziening is goed geluisterd naar afnemers en bijhouders van de Basisregistratie Personen (BRP). In dit artikel vertelt het projectteam wat gebruikers straks kunnen verwachten.n blog van dan korving over Terugmeldvoorziening.

17 september 2018   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

ben sweet - Conclusion Consulting

Aan het woord is Dan Korving, Principal Consultant en projectleider van de RvIG: “Een belangrijke aanleiding voor het opstarten van dit project en het ontwikkelen van een nieuwe TMV is de in 2016 uitgevoerde omgevingsanalyse ‘terugmelden op de BRP’. Een van de conclusies was dat de in 2007 ontwikkelde TMV op punten niet voldoet aan de wet BRP. Daarnaast is er het Beleidskader Terugmelden van het Ministerie van BZK en zijn er de wensen van afnemers en bijhouders van de BRP op het gebied van terugmelden. Het advies was om een nieuwe, onafhankelijke en meer toekomstbestendige TMV te ontwikkelen.” 

Het Ministerie van BZK heeft bepaald dat de nieuwe TMV, de TMV 2.0, gebruik moet maken van de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) van Logius. Dit betekent dat het Logisch Ontwerp (LO) op dit punt moet worden aangepast. RvIG sluit door het gebruiken van Digimelding aan op de rijksbrede standaard van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Met Digimelding kunnen afnemers ook terugmelden op andere basisregistraties.

photo - Conclusion Consulting

Luisteren naar gebruikers

RvIG ontwikkelt de TMV 2.0 op basis van de agile/scrum-methodiek. Hierbij is goed geluisterd naar de wensen van afnemers en bijhouders. Liesbeth van der Feen, productowner van de TMV 2.0, legt uit: “In 2015 zijn als voorbereiding op het ontwikkeltraject diverse workshops georganiseerd met belanghebbenden. Het doel was om gebruikerswensen te inventariseren. Uit deze inventarisatie is een eerste versie van de productbacklog (een geprioriteerde takenlijst) ontstaan.” 

Matthijs Brüll, relatiebeheerder en dossierhouder Terugmelden bij RvIG vult aan: “Uit onze omgevingsanalyse bleek dat afnemers en bijhouders in de praktijk anders omgaan met terugmeldingen dan wij bij RvIG altijd dachten. Dit was een eyeopener. De analyse gaf ons dus een goed beeld van de uitvoeringspraktijk. Al onze bevindingen zijn door de productowner meegenomen in een herziene en opnieuw geprioriteerde productbacklog. Deze werkwijze draagt bij aan het ontwikkelen van een voorziening die goed aansluit op de gebruikerswensen. Die zijn, ondanks dat er enige tijd tussen de omgevingsanalyse en het ontwikkeltraject zit, namelijk niet veel veranderd.”

Stap voor stap ontwikkelen

Van der Feen: “Het voordeel van agile en scrum is dat we alles ‘iteratief’ en in korte ‘sprints’ van drie weken ontwikkelen. Na iedere sprint testen we de ontwikkelde functionaliteit zowel technisch als functioneel. Het ontwikkelteam kan met deze stapsgewijze aanpak sneller inspelen op eventuele veranderingen. Tijdens het ontwikkeltraject hebben we veel contact met de gebruikers. Zo voorkomen we dat we na maanden van geïsoleerd ontwikkelen iets maken wat niet aansluit op de gebruikerswensen.” 

Een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, Westland en Valkenburg aan de Geul, werken mee aan het testen van de functionaliteit die het project ontwikkelt: “Aansluiten op de TMV 2.0 kan op twee manieren. Afnemers kunnen, al dan niet via hun IT-leverancier, via een webservice aansluiten op Digimelding. Het alternatief is om het Digimeldingportaal van Logius te gebruiken, iets wat DUO nu al doet. Daar is dan wel inlogsysteem eHerkenning bij nodig. Bijhouders kunnen op dezelfde manier ook aansluiten op de webservice, of kiezen voor de gebruikersinterface die het project voor gemeenten als bijhouder ontwikkelt.”

Meer functionaliteit

Korving legt nog een ander belangrijk voordeel van de TMV 2.0 uit: “De nieuwe voorziening biedt straks meer functionaliteit dan de huidige. Zo kunnen afnemers binnenkort bij het doen van een terugmelding een extra lange toelichting geven en zowel hun contactgegevens als maximaal vijf bijlagen meesturen aan de bijhouders. Dit staat al jaren bovenaan het lijstje met gebruikerswensen.” “Maar”, vult Van der Feen aan, “Bijhouders moeten er wel iets voor doen om die functionaliteit te kunnen gebruiken. Dit kan namelijk alleen via de TMV 2.0-gebruikersinterface.”

Uit onze omgevingsanalyse bleek dat afnemers en bijhouders in de praktijk anders omgaan met terugmeldingen dan wij bij RvIG altijd dachten

RvIG

“Dat zit zo”, licht Van der Feen toe: “De huidige TMV is in september 2017 bijgewerkt naar DMKS. Afnemers kunnen voor hun terugmeldingen op de BRP dus nu al gebruikmaken van Digimelding, zowel via het portaal als via de webservice. De terugmeldingen worden momenteel nog doorgezet naar de huidige TMV en daar vertaald naar GBA-berichtenverkeer. Ondanks de update is het meegeven van bijlagen en contactgegevens op dit moment technisch gezien nog niet mogelijk. Zodra de TMV 2.0 live is, kunnen afnemers deze gegevenselementen wél meesturen. De terugmeldingen via Digimelding gaan dan via de TMV 2.0 naar de oude TMV. Afnemers kunnen dus nu al overstappen op Digimelding en, zodra de TMV 2.0 live is, beginnen met het meesturen van aanvullende gegevens. Gemeenten kunnen die uit de TMV 2.0 halen terwijl ze ook nog via het GBA-berichtenverkeer de reguliere stroom ontvangen.”

“Het grote voordeel”, zegt Van der Feen, “Is dat op deze manier de stroom terugmeldingen voor gemeenten ongewijzigd blijft. Zij krijgen de aanvullende informatie dan ook niet via het reguliere berichtenverkeer. Gemeenten kunnen zoals gezegd wel, aanvullend op de reguliere stroom, hun terugmeldingen inzien in de TMV 2.0-gebruikersinterface. Daarvoor ontwikkelen we nog een notificatiemogelijkheid. Zo kunnen gemeenten alvast kennismaken met het nieuwe portaal dat we hun ter beschikking stellen.”

Implementatie van een jaar

De implementatietermijn is op 1 februari 2018 begonnen en duurt een jaar. Korving: “In het gebruikersoverleg van de BRP is eind 2017 om instemming met deze termijn gevraagd. Daaraan is ook een verkorte LO-wijzigingsprocedure verbonden waarmee het LO op 1 februari 2019 voldoet aan de uitvoeringspraktijk. Dit betekent dat we de huidige TMV daarna uitzetten. Daarmee gaan er wat dingen veranderen.”

Brüll: “In technische zin is er met de TMV 2.0 straks geen berichtenverkeer meer naar GBA-V. In functionele zin verdwijnt het terugmelddossier. Afnemers melden voortaan terug op de gemeente van bijhouding. Dit is in overeenstemming met de wet BRP. Wat we nu vooral gaan doen, is communiceren over de veranderingen die eraan komen, zowel met afnemers en gebruikers als met leveranciers. Hierbij werken we nauw samen met Logius. Er moeten immers een paar honderd afnemers aansluiten op Digimelding.” 

Korving: “Het staat bijhouders die binnengemeentelijk willen terugmelden vrij om daar de TMV 2.0 voor te gebruiken. En, niet geheel onbelangrijk, wat niet verandert is dat de TMV 2.0 onderdeel blijft van de centrale voorzieningen van de BRP. Het financieringsmodel dat daarbij hoort, blijft ongewijzigd. RvIG brengt geen kosten in rekening voor het doen van een terugmelding of voor het afhandelen ervan.”