Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Conclusion en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Conclusion. Niets van deze website en webpagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Conclusion.